Protest za Sencova / Protest for Sentsov

solidární akce českých filmařů a kohokoli, kdo se připojí

Protest za Sencova / Protest for Sentsov

поддержкa Олега Сенцова

Prohlášení ARAS: Oleh Sencov ukončil hladovku, jeho agenda trvá

Ukrajinský producent a přítel Oleha Sencova Igor Savičenko zveřejnil dopis Oleha Sencova z pátku 5. října 2018, ve kterém oznámil ukončení své hladovky. „Mé zájmy už nejsou brány v potaz. Zachází se se mnou jako kdybych byl neschopný posoudit vlastní zdravotní stav a míru ohrožení. Pokračuje nucená výživa, pod záminkou záchrany pacientova života,“ napsal. Z těchto důvodů se po 145 dnech rozhodl Oleh Sencov 6.10.2018 svoji hladovku ukončit. „Jsem vděčný všem, kteří mě podporovali a prosím o odpuštění ty, které jsem zklamal. Sláva Ukrajině,“ zakončil svůj dopis.

Česká Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů (ARAS) iniciovala k 21. srpnu serii protestních hladovek v délce pěti dnů, které se zůčastnilo téměř 40 lidí (seznam je na webu forsentsov.eu), mnoho lidí se připojilo kratší symbolickou hladovkou a podepsalo dopis iniciativy Slovensko a Česko za Olega Sencova. Všem, kteří se v této věci angažovali a angažují děkujeme.

„Během pětidenní hladovky jsem si uvědomil ledascos o sobě a světě požitků, ve kterém žijeme, ale hlavně jsem najednou myslel na Oleha Sencova z tochu jiné perspektivy. Já měl konec hladovky pořád na dohled a přiznám se, upínal jsem se k němu hned od první nesnědené snídaně. On plave v oceánu nejistoty, že nějaký záchytný bod vůbec kdy uvidí. Už kvůli odvaze dát se této trýznivé nejistotě všanc, zasluhuje Oleh Sencov náš obdiv. Nemluvě o tom, že svoji nejistotu znásobil tím, že svým činem bojuje i za ostatní ukrajinské politické vězně v Rusku.“ Řekl k pětidennímu hladovění režisér a předseda ARAS Roman Vávra.

Režisér Radim Špaček svoji zkušenost s 5 dny bez jídla reflektoval takto: „Daleko víc než fyzicky na mě ta zkušenost dolehla psychicky - ten pocit bezmoci a ponížení, který jsem si sice přivodil ze svobodné vůle, ale pravým viníkem nejsem já, jsou jím ti, kteri rozsévají zlo a nespravedlnost nejen v Rusku, ale po celem světě. Na druhou stranu právě fakt, že to nedělam jenom pro sebe, mi vždy dodal motivaci a kuráž vydrzet a nevzdat to.“

Plně respektujeme a podporujeme rozhodnutí Oleha Sencova ukončit hladovění v bezvýchodné situaci a současně konstatujeme, že v tváří v tvář nezákonnosti postupu Ruského státu, navzdory apelům a protestům z celého světa, dále trváme na jeho propuštění a budeme hledat další cesty k podpoře jeho požadavků.

V Praze 7. října 2018

Rada ARAS (abecedně)

Alena Dersziová (místopředsedkyně), Štěpán Hulík, David Jařab, Vít Janeček (místopředseda), Václav Kadrnka, Radim Špaček, Roman Vávra (předseda)


ŘETĚZ PĚTIDENNÍCH HLADOVEK NA PODPORU OLEHA SENCOVA od 21.8.2018 dále

Protesty na podporu vězněného krymského Ukrajince Oleha Sencova a jeho požadavků probíhají už čtvrtým rokem, což je doba, po kterou jsou on a téměř stovka dalších ukrajinských aktivistů nezákonně vězněni v ruských věznicích. Soudní procesy navíc doprovázely mučení svědků a hrubé procesní chyby.

Věc se stala naléhavější a ještě vyhrocenější před více než třemi měsíci, kdy Sencov vyhlásil neomezenou hladovku za propuštění své i všech nezákonně vězněných ukrajinských aktivistů v Rusku.

Za celou dobu se současně ukazuje hmatatelněji než kdy jindy a než na jiných, jakoby „větších“ případech, povaha současného ruského režimu. Je zcela rezistentní vůči osobním i institucionálním prosbám i žádostem a vykazuje nulovou vůli přehodnocovat svá stanoviska. Je netečný vůči mezinárodní ostudě a především zcela ignoruje kolizi mezi právním rozměrem lidského života a svými mocenskými zájmy. Z hlediska možností reagovat na tuto zvůli se ukazuje, že slovo velkých institucí, hollywoodských celebrit i hlav států má v této věci stejnou váhu jako slovo kohokoli z nás: je ignorováno.

Jako česká Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů jsme již dříve napsali několik dopisů nebo se připojili k dalším iniciativám a angažmá touto formou už nechceme opakovat. Vzpomínka na Sencova, jehož jméno se vynořuje a zanořuje jako mediální událost podle toho, komu se kdy a kde podaří mobilizovat veřejnost a média k zastání se jeho osoby, jeho utrpení a jeho požadavků, se nám jeví nesouvislá a málo permanentní, což je snad ještě jediná kvalita, kterou lze v účasti s jeho utrpením nárokovat jako osobní možnost každého, kdo s ním projeví soucit.

Chceme proto věc Oleha Sencova podpořit ještě jinak a tímto iniciujeme řetěz pětidenních hladovek, který bude zahájen symbolickým ránem 21. srpna 2018. Na začátku či kdykoli v následujících pětidenních cyklech se může připojit úplně každý. Zahajujeme tento řetěz s nadějí, že pro každých pět dnů se najdou pokračovatelé, dokud se Sencovův případ nevyřeší. Pět dní proto, že ač to nepředstavuje oproti jeho případu žádnou oběť, ve zkušenosti každého, kdo se zapojí, bude obsažen stále nesouměřitelný, ale přece jen alespoň nepatrně hmatatelný kontakt s jeho zkušeností, a každý z tohoto řetězu tak bude pevněji spojen s jeho životní situací, cíli a odkazem. ARAS zřídil stránku www.forsentsov.eu, kde zveřejňujeme text této výzvy ve více jazycích. Na této stránce budeme zveřejňovat rovněž jména těch, kteří se k hladovce v daných časových úsecích připojí a dají nám o tom vědět e-mailem na adresu "joiningforsentsov@gmail.com", ze svého osobního či institucionálního e-mailu, uvedou telefon, plné jméno, město bydliště a profesi (budeme zveřejňovat pouze jména).

Připojení se k této iniciativě považujeme za věc osobního svědomí, ARAS nebude jakkoli „kontrolovat“ nikoho, kdo se připojí, a rovněž nebude tuto akci více komentovat. Vše je řečeno v této výzvě.

Děkujeme každému, kdo se vždy k datu počátku dalších pěti dnů připojí, přestane jíst, bude pět dní pít jenom vodu, a zpřítomní tak alespoň první symbolický krok na cestě protestu, na níž se Oleh Sencov dotýká každým dnem hranice života.

Stejně jako desetitisíce dalších lidí na celém světě žádáme propuštění Oleha Sencova a splnění jeho požadavků.

Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů (ARAS)

V Praze 20.8.2018 Rada ARAS (abecedně) Alena Dersziová (místopředsedkyně), Štěpán Hulík, David Jařab, Vít Janeček (místopředseda), Václav Kadrnka, Radim Špaček, Roman Vávra (předseda)


The chain of five-day hunger strikes in support of Oleg Sentsov from 21st August 2018 on

Protests to support the imprisoned Crimean Ukrainian Oleh Sentsov and his demands have been going on for four years, which is also the period while he and almost hundred of other Ukrainian activists have been illegally kept in Russian prisons. The legal procedures have been followed by torturing witnesses and major procedural mistakes. The case has become even more urgent and critical more than three months ago when Sentsov has announced an unlimited hunger strike, calling for his release and release of all illegally imprisoned Ukrainian activists in Russia. For the whole time, the character of the current Russian regime constantly shows itself more tangibly than ever before and than in others, seemingly “more significant“ cases. The regime is fully resistant to personal and institutional pledges and demands and shows zero will to rethink its views. It is indifferent to the international shame and, above all, it fully ignores the collision between a legal dimension of a human life and its interest as the power. In terms of possibilities to react to this atrocity, it becomes obvious that declarations of well-known institutions, Hollywood celebrities and the heads of the states have the same weight as anybody else’s declarations - it is ignored. On behalf of the Czech Association of directors, screenwriters and dramaturgists, we have already written a few letters and have joined various initiatives and we do not want to be engaged the same way again. We find too incoherent and impermanent the memory of Sentsov, whose name appears and disappears according to who and when is able to mobilize the society and mass media to stand up for him, his suffering and his demands. However, permanence seems to be the only quality that, related to his suffering, can be demanded as a personal opportunity of everybody who shows sympathy. Therefore, we want to support Oleh Sentsov case in a different way. By this declaration, we initiate the chain of five-day hunger strikes that will start in the symbolic morning of 21 August 2018. Anybody can join, either at the beginning or at the beginning of any following five-day cycle. We start this chain with the hope that there will be followers for every five days until Sentsov’s case is solved. It is five days for the reason that, although it does not mean any victimizing unlike in Sentsov case, an incomparable but still palpable contact with his experience will be present there and each person from the chain will be more firmly linked to Sentsov life experience, goals and legacy. The Czech Association of directors, screenwriters and dramaturgists has found a website www.forsentsov.eu where we publish the text of this announcement in more languages. On this website, we will also publish the names of those who will join the hunger strike in given periods and let us know by e-mailing us to joiningforsentsov@gmail.com from their personal or institutional e-mail address, with stating their phone number, first name and last name, the city of residence and profession (we will publish only names). We consider joining this initiative to be everybody’s owns consciousness. The Czech Association of directors, screenwriters and dramaturgists will not in any way control anybody who will join, neither will it further comment on the event. All is said in this announcement. We thank to everybody who will join to the date of the beginning of the five-day periods, who will stop eating, drink only water for five days and make thus the first symbolic step on the journey of the protest where Oleh Sentsov touches the boundaries of life every day. Like dozens of thousands other people worldwide, we ask for Oleh Sentsov being released and his demands being met.

The Czech Association of directors, screenwriters and dramaturgists ARAS

In Prague on 20 August 2018 ARAS Committee (in alphabetical order)

Alena Dersziová (vice-chairman), Štěpán Hulík, David Jařab, Vít Janeček (vice-chairman), Václav Kadrnka, Radim Špaček, Roman Vávra (chairman)


Цепь пятидневных голодовок в поддержку Олега Сенцова

Протесты в поддержку заключенного крумского украинца Олега Сенцова и его требований проходят уже в течении четырех лет. Все это время в русских тюрьмах находятся под незаконным заключением он и почти сотня других украинских активистов. Судебные процессы сопровождались пытками свидетелей и крупными следственными ошибками. Дело стало более настойчивым и обостренным больше трех месяцев назад, когда Сенцов объявил неограниченную голодовку ради освобождения своего и всех незаконно заключенных украинских активистов в России. В то же время, современный российский режим постоянно показывает свой характер, причем более осязаемо, чем раньше и чем в других делах, которые казались бы более значительными. Режим глух к личным и институциональным просьбам и требованиям и оказывает нулевую волю переоценить свои позиции. Он равнодушен к международному позору и, прежде всего, совсем игнорирует сражение юридического размера человеческой жизни с своими властными интересами. Что касается возможностей реагировать на этот произволь, оказывается, что заявления больших институций, голивудских звезд и глав государств имеют одинаковый вес, как и заявление любого из нас: их игнорируют. Как чешская Ассоциация режиссеров, сценаристов и програмных директоров мы уже раньше написали несколько писем или мы поддержали другие инициативы и мы больше не хотим повторять эту форму заинтересованности. Вспоминание о Сенцове, имя которого появляется и исчезает как медиальное событие в связи с тем, у кого и когда получется мобилизовать общественность и СМИ, чтобы заступиться за него , его страдания и его требования, нам кажутся отрывистыми и мало перманентными. В связи с его страданием, перманентность кажется пожалуй единственным качеством, которое можно требовать как личную возможность каждого, кто ему показывает сочувствие. Поэтому мы хотим поддержать дело Сенцова другой формой и настоящим заявлением мы иницируем цепь пятидневных голодовок, которая начнется с символического утра 21 августа 1968. В начале или в любой момент в следующих пятидневных цыклах может присоединиться любой желающий. Мы начинаем эту цепь с надеждой, что продолжающие голодовку найдутся для каждых пять следующих дней, пока его дело не будет решено. Пять дней потому что, хотя это не представляет в сравнении с его делом никаких жертв, в опыте каждого, кто вступит в нашу цепь, будет присутствовать, хотя и несопоставимый, но все-таки осязаемый контакт с его опытом и, следовательно, каждый из этой цепи будет более крепко связан с эго жизненным положением, целью и заветом. Ассоциация режиссеров, сценаристов и програмных директоров создала сайт www.forsentsov.eu, где мы обявляем текст этого заявления на разных языках. На этом сайте мы также будем публиковать фамилии тех, кто присоединятся к голодовке в определенных отрезках времени и собщат нам об этом по адресу joiningforsentsov@gmail.com из своего личного или институциального почтового ящика, сообщат свой номер телефона, имя, фамилию, место проживания и свою профессию (публиковать мы будем только фамилии). Присоединение к этому заявлению мы считаем делом личной совести. Ассоциация режиссеров, сценаристов и програмных директоров не будет никаким образом контролировать никого, кто присоединится, и также не будет больше комментировать эту акцию. Все сказано в настоящем заявлении. Благодарим каждого, кто к началу периода пяти дней присоединится, перестанет есть и будет пять дней пить только воду. Таким образом он осуществит хотя бы первый символический шаг на пути протеста, на котором Олег Сенцов каждый день ощущает границы жизни. Как и десятки тысяч людей во всем мире, мы требуем освобождения Сенцова и выполнение его требований.

Ассоциация режиссеров, сценаристов и програмных директоров ARAS

В Праге 20.8. 2018 Совет Ассоциации режиссеров, сценаристов и програмных директоров (в алфавитном порядке)

Алена Дершиова (зампред), Штепан Хулик, Давид Яржаб, Вит Янечек (зампред), Вацлав Кадрка, Радим Шпачек, Роман Вавра (председатель)

Hladovka 5 dnů / Hungerstrike 5 days

K 6.10.2018 Oleh Sencov svoji hladovku ukonči.

Od 21.8. do

Václav Kadrnka (Praha), Vít Janeček (Praha), Tomáš Kaminský (Bratislava), Zuzana Kříhová (Praha), Stanislava Majerová (Košice), Miloslav Man (Praha), Eva Papoušková (Praha), Radim Špaček (Praha), Roman Vávra (Praha), Anna Vovsová (Praha), Alena Derzsiová (Praha), Martin Horyna (Praha), Jan Hrabec (Praha), Jakub Kašpar (Vrchlabí), Walter Nagy (Praha), Ivan Ostrochovský (Bratislava), Marek Šulík (Bratislava), Eva Zejdová (Štětí), Blažena Hušková (Oldřichov v Hájích), Jiří P. Kříž (Praha), Anna Loučková (Hradištko), Veronika Marhounová (Praha), Marie Šandová (Praha), Daria Špačková (Praha), Ivana Ester Znojová (Chrudim), Michaela Brichcínová (Praha), Lucia Petříková (Dolní Břežany), Maria Siváňová (Bratislava) Ondřej Suk (Krnsko), Tereza Kovářová (Praha), Jakub Kudláč (Praha), Táňa Kuželková (Liberec), Jana Slámová (Praha), Ilja Pospíšil (Židovice u Loun), Martin Mahdal (Praha) a řada dalších lidí, kteří se připojili kratšími hladovkami.

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2019

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.